Znaczenie i rola międzynarodowych organizacji dla funkcjonowania portów lotniczych

Autor

  • Ewa Dąbrowska

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.20.9

Słowa kluczowe:

organizacje międzynarodowe, port lotniczy, stosunki międzynarodowe

Abstrakt

Porty lotnicze to bardzo istotny element składowy transportu lotniczego, który jest jednym z najbardziej umiędzynarodowionych form komunikacji, tak ze względu na wymagania prawne, instytucjonalne, jak i dokonujące się przemiany technologiczne, czy też zmiany
geopolityczne. Zagadnienie kształtowania się uwarunkowań i czynników determinujących funkcjonowania rynku usług lotniczych jest zjawiskiem złożonym i wymagającym podjęcia wnikliwych studiów oraz analiz. Dlatego też głównym celem artykułu jest analiza funkcjonowania podmiotów na płaszczyźnie międzynarodowej wpływających na rynek usług lotniczych, a w szczególności na obiekty, jakimi są porty lotnicze. Wstępnie zostały zaprezentowane założenia metodologiczne dotyczące pojęć związanych z organizacjami
międzynarodowymi. Następnie scharakteryzowano z perspektywy historycznej rozwój organizacji działających na rzecz lotnictwa. Dokonano podziału i systematyzacji organizacji, tak aby móc ustalić założenia pomocne do szczegółowej analizy funkcjonowania i wpływu
poszczególnych podmiotów na działalność portów lotniczych z uwzględnieniem determinant płynących z otoczenia. Podstawą rozważań stanowią zarówno kwestie ekonomiczne, jak i przemiany dokonujące się na płaszczyźnie instytucjonalno‑prawnej z uwzględnieniem
różnych wymagań formalnych. Przedstawiono główne zasady i założenia, a także procesy dokonujące się na rynku usług lotniczych z perspektywy historycznej, a także opisano stan aktualny oraz perspektywy podejmowanych przyszłych zmian mających na celu sprostać
wyzwaniom stawianym przez dokonujące się przemiany na płaszczyźnie międzynarodowej.

Bibliografia

Alejziak W., Marciniec T. (2003) Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Kraków.

Bostol D.P., (222), Strategic Factors For Organizational Performance: A Study Of Aviation Industry, International Journal of Advanced Research and Publications, 5(1):5–13.

Elfita Agustini, Yaya Kareng, and Ong Argo Victori, The Role of ICAO (International Civil Aviation Organization) in Implementing International Flight Safety Standards, (2020) KnE Social Sciences / Excellent Human Resource for the Sustainable Safety of Inland Water and Ferries Transport in New Normal Era – International Webinar (IWPOSPA 2020) / Pages 100–114

Klich E, Karpowicz J., (2011) Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin

Krakowiak E., Kozuba J.(2017), The role of the aviation organizations in the creation of aviation safety, Acta Avionica, Volume IX, 36 – No. 1

Latoszek E., Proczek M., (2001) Organizacje międzynarodowe – założenia, cele, działalność,

DomWydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Litwińczuk H. (red. Nauk.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, A. Kazanowski (2013) Prawo podatkowe przedsiębiorców. Warszawa.

Łoś‑Nowak T (red.), (1999) Organizacje w stosunkach międzynarodowych – istota, mechanizmy, działania, zasięg, red.., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Mazur Z., Orłowska A., (2018), jak zaplanować i przeprowadzić Systematyczny przegląd literatury, Polskie Forum Psychologiczne, 2018, tom 23, numer 2, s. 235–251

Mączyńsk D. (2015), i, Międzynarodowe prawo podatkowe. Warszawa

Milde M. (2017) , International Air Law and ICAO, AEROHELP Institute

Neto J., (2016), International non-governmental organisations: a conceptual discussion

Ratajczyk M. (2015), Regional aviation safety organizations. Enhancing air transport safety through regional cooperation, Kluwer Law International, 2015

Weber L. (2017) International Civil Aviation Organization (ICAO). 3rd ed., Kluwer Law International.

Worasuwannarak B., Kankaew K., (2022), Global Air Transport Management and Reshaping

Pobrania

Opublikowane

2024-06-30

Numer

Dział

Artykuły