Przygotowanie i wdrożenie programów kształcenia… akademickiego jako odpowiedź na zmiany społeczno‑ ‑ekonomiczne (na przykładzie kierunku logistyka w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu KEN w Krakowie)

Autor

  • Wiesław Wańkowicz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa Ekonomii i Administracji, Katedra Geodezji, Kartografii i Gospodarki Przestrzennej
  • Mariusz Cembruch‑Nowakowski Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa Ekonomii i Administracji, Katedra Logistyki i Zarządzania Publicznego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.20.11

Słowa kluczowe:

edukacja, gospodarka przestrzenna, logistyka, model kształcenia, planowanie przestrzenne, transport

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę zainicjowania dyskusji nad programami nauczania logistyki w kontekście przemian społeczno‑gospodarczych w Polsce i na świecie, a także propozycję modyfikacji programu nauczania logistyki w kontekście rozwoju społeczno‑gospodarczego Polski na przykładzie programów studiów 1 i 2 stopnia opracowanych dla uruchomionego w 2023 r. kierunku Logistyka na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autorzy rozpoczynają od krótkiego wprowadzenia do problematyki logistyki, prezentując wybrane sposoby jej definiowania, genezę zjawiska oraz podstawowe dane. Z ważnych względów, odnoszą się także do procesów gospodarowania przestrzenią i planowania przestrzennego, które są w istotny sposób powiązane z logistką i wpływają na potrzeby transportowe i ich spełnienie. Następnie na podstawie studium przypadku – uruchomienie nowego kierunku studiów Logistyki na UKEN w Krakowie, wskazują na celowe modyfikacje w programach studiów 1 i 2 stopnia odnoszące się do obecnych i prognozowanych zmian wybranych czynników społeczno‑gospodarczych i powiązanych z nimi potrzeb branży logistycznej. We wnioskach formułują rekomendacje związane z koniecznością przewartościowania uwarunkowań i oferty kształcenia dla logistyków, dostosowanych odpowiednio do nadchodzących zmian na logistycznym rynku pracy jako odpowiedź na przemiany społeczno‑gospodarcze w Polsce i na Świecie. Autorzy zwracają uwagę na fakt, że połączenie programów kształcenia z zakresu logistyki z gospodarką przestrzenną będzie stanowić jedną z możliwości skutecznej odpowiedzi na nadchodzące zmiany w zakresie potrzeb, wymagań oraz problemów niektórych sektorów branży logistycznej związanych m.in. ze stale rosnącym tzw. wysiłkiem transportowym.

Bibliografia

Anderson, D.L. Britt, F.E. Fevre, D. J. (2000). Zasady skutecznej logistyki. Świat logistyki (4).

Barcik, R., Odlanicka‑Poczobutt, M. (2020). Logistyka 4.0 – wybrane zastosowania. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji I Kierownictwa.

Barometr zawodów2022, (2021). Raport podsumowujący badanie w Polsce. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Barometr zawodów2023, (2022). Raport podsumowujący badanie w Polsce. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Barometr zawodów2024, (2023). Raport podsumowujący badanie w Polsce. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Chmielecka, E. (2013). Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Warszawa: Studia BAS nr 3 (35).

ELQF Qualification Standards. (2014). Pobrano z: https://www.elalog.eu/wp‑content/uploads/2022/07/ELAQF_Qualification_Standards_2014.pdf (dostęp: 16.12.2023).

GUS (2023a). Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2021/2022 (wyniki wstępne). Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/edukacja/edukacja/ (dostęp: 15.06.2023).

GUS (2023b). Sytuacja społeczno‑gospodarcza kraju w październiku 2023 r. analizy statystyczne. Warszawa: GUS. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/inne‑opracowania/informacje‑o‑sytuacji‑spoleczno‑gospodarczej/sytuacja‑spoleczno‑gospodarcza‑kraju‑w‑pazdzierniku‑2023‑r ,1,138.html (dostęp: 17.11.2023).

GUS, (2023c). Słownik pojęć. Pobrano z: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik‑pojec/pojecia‑stosowane‑w‑statystyce‑publicznej/lista.html (dostęp: 15.11.2023).

GUS, (2023d). Bazy danych, Obszary tematyczne. Pobrano z: https://stat.gov.pl/banki‑i‑bazy‑danych/ (dostęp: 15.11–07.12.2023).

Ochrona środowiska, roczniki 2007–2023. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Transport – wyniki działalności, roczniki 2007–2023. Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny.

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce, 2022. Warszawa, Białystok: Główny Urząd Statystyczny.

Polska w liczbach, 2022. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych, roczniki 2009–2023. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Hays Poland, Raport Płacowy 2022. (2023). https://image.email.hays.com/lib/fe4515707564057c751477/m/5/68f1952e‑6691‑4478‑aba5‑0343337a1b6e.pdf, dostęp:15.02.2024 (dostęp 14.02.2023).

Jomini, H. (2022). Zarys sztuki wojennej. Warszawa: Bellona.

Koronawirus w Polsce (SARS‑CoV‑2), (2023, 15 listopada). Pobrano z: https://koronawirusunas.pl/ (dostęp 15.11.2023).

Koźlak, A. (2008). Ekonomika tranportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Gdańsk: WUG.

Miller, J., Rogers, Z., Rogrs, D. (2022). Logistics employment: What is happening?. Supply Chain Management Review. Pobrano z: https://www.scmr.com/article/logistics_employment_what_is_happening (dostęp 9.12.2023).

Mindur, M. (2016), Transportochłonność gospodarki światowej w latach 1998–2015. Gospodarka materiałowa i logistyka 10/2016: 30–38.

Polityka ekologiczna państwa 2030, (2019), Warszawa: Ministerstwo Środowiska.

Programów studiów wyższych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 na kierunku Logistyka, (2023, 15 października). Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pobrano z: https://bip.uken.krakow.pl/programy‑studiow‑pierwszego‑drugiego‑stopnia‑oraz‑jednolitych‑magisterskich‑5/

Rogaczewski, R. (2023). Wprowadzenie do logistyki i transportu W: Starowicz, W. Ejdys, S. (red.). Transport, Spedycja, Logistyka. Warszawa: CeDeWu.

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka, (2007). Załącznik nr 61 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz.U. nr 164, poz. 1166 (uznane

za uchylone).

Starowicz, W., Ejdys, S. (2023). Transport, Spedycja, Logistyka. Teoria, przykłady, zadania i rozwiązania. Warszawa: CeDeWu.

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, (2019). Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. Monitor Polski z2019 r. poz. 1054.

Szołtysek J. (2005). Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.

Szymonik, A. (2011). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część 2. Warszawa: DIFIN.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2022 r. poz. 503 t.j. z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. z 2020 r. poz. 226 t.j.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2022 r. poz. 574 t.j. z późniejszymi zmianami.

Wańkowicz, W. (2002). Potrzeby komunikacyjne a kształtowanie przestrzeni. Zeszyty naukowe IPU nr 9/01 2002, WA Politechniki Krakowskiej: 333–344.

Wańkowicz, W. (2007). Problemy transportowe w świetle integracji Polski z Unią Europejską. Problemy rozwoju miast nr 1/2 2007: 27–41.

Wańkowicz, W. (2012). Rozwój miast – spójność, integracja, rewitalizacja. Problemy rozwoju miast nr 3 2012: 47–58.

Wańkowicz, W., Lipińska, H., Kępkowicz, A. (2016). Gospodarowanie przestrzenią. Poszukiwanie modelu decyzyjnego. Zarządzanie Publiczne nr 3 (37). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny: 52–61.

Wańkowicz, W., Lipińska, H. (2017), Poszukiwanie modelu kształcenia dla kierunku studiów gospodarka przestrzenna. Lublin: Annales UMCS, VOL. LXXII (1) SECTIO E: 19–38.

Witruwiusz, M.P. (2004). O architekturze ksiąg dziesięć. Tłum. K. Kumaniecki. Warszawa: Prószyński i S‑ka.

Raport ManpowerGroup (2021,). Pobrano z: https://www.manpowergroup.pl/wpcontent/uploads/2021/07/MPG_2021_Niedob%C3%B3r‑talent%C3%B3w‑2021_‑infografika‑PL.pdf (15.11.2023).

Pobrania

Opublikowane

2024-06-30

Numer

Dział

Artykuły