Przymusowe migracje wewnętrzne w Rosji

Autor

  • Zygmunt Szot Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

Abstrakt

Internal forced migrations in Russia comprised multitudes of many millions people, including deportations of whole nations or their parts. In the years 1930-1952 they were conducted on a scale met nowhere else in the world. The consequences of the migrations are felt till now, both in social and economical sphere. The article is based on original Russian sources.

Bibliografia

Alieksiejew A. I. (1997). Migracija nasielenija. KRON-PRESS, Moskwa.

Geografia gospodarcza Rosji. (1996). Z. Szot (red.). PWE, Warszawa.

Gieograficzeskij Atlas Rossii. (1994). Moskwa.

Maryański A. (1994). Narodowości świata. PWN, Warszawa.

Maryański A. (1995). Przemiany ludnościowe w ZSRR. Centrum badań wschodnich UW, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków.

Materiały Centrum Badań Wschodnich UW, Warszawa.

Narodonasielenije (1994). Enciklopediczeskij Słowar, Moskwa.

Stpiczyński T. (1992). Polacy w świecie. GUS, Warszawa.

Szot Z. (1996). Rosja [w:] Encyklopedia Geograficzna Świata. OPRESS, Kraków, t. V.

Wsiesojuznaja pieriepis’ nasielenija 1989 goda. „Wiestnik Statistiki” 1990, Moskwa.

Zacharow S. W. (1994). Rossijskoj Fiederacii narodonasielenije. Bolszaja Rossijskaja enciklopedija, Moskwa.

Pobrania