Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych

Autor

  • Zbigniew Długosz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii
  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

Abstrakt

The task of the paper is describing the status and changes of population age structure in Cracow voivodship (by gminas and towns) according to selected measures and to estimate the rate of aging process between 1988 and 1996 comparing with situation in Poland.

The north part of voivodship, agricultural and less urbanized has the highest percentage of over 65 population age group. In 1988 only some of the gminas has the highest percentage of the oldest age group, but in 1996 this situations concered also Cracow and its nearest towns and gminas. It was caused by faster aging process in towns and urban area around the Cracow in the previous years. According to general demographic trends, social and economic conditions, the level of aging process will be growing up in towns: Cracow, Krzeszowice and gminas: Radziemice, Skała, Zabierzów, Iwanowice, Krzeszowice, Słomniki. However, it seems that the rate of aging process will slow in the gminas which has the highest percentage of the oldest: Gołcza, Trzyciąż, Nowe Brzesko, Jerzmanowice-Przeginia and Wielka Wieś.

Bibliografia

Beaujeu-Garnier J., 1965. Trois milliards d'homes. Libraire Hachette, Paris.

Clark J.I., 1965. Population geography. Pergamon Press, Oxford.

Czarkowska W., 1968. Typy struktur wieku ludności regionu krakowskiego. Ossolineum, Wrocław.

Długosz Z., 1996. Województwa Małopolski w świetle dynamiki starzenia się ludności (w:) Małopolska - regionalna wspólnota interesów. Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.

Długosz Z., 1996. Zróżnicowanie struktury wieku ludności na świecie a metody jej klasyfikacji. Przegl. Geogr. 68, z. 1-2.

Długosz Z., 1997. Stan i dynamika starzenia się ludności Polski. Czas. Geogr., T. LXVIII, z. 2.

Jagielski A., 1977. Geografia ludności. PWN, Warszawa.

Jelonek A., 1958. Zmiany w strukturze płci i wieku ludności w Polsce w latach 1946-50. Przegl. Geogr., 30, z. 3.

Jelonek A., 1960. Z zagadnień ludnościowych województwa krakowskiego. Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Geogr. Ekonom. I.

Jelonek A., 1979. Stosunki demograficzne [w:] Miejskie Województwo Krakowskie. Folia Geographica, ser. Geogr.-Oeconom,, vol. XII.

Józefowicz A., 1959. Proces starzenia się ludności. „Gospodarka Planowa” nr 12.

Kędelski M., 1994. Sytuacja demograficzna Polski w latach 1981-93. Życie i Myśl, Zeszyty Problemowe, z. 2.

Kędelski M., 1995. Koniunktura demograficzna w Polsce w latach 1948-94. Szacunki statystyczne, Ak. Ekon. Poznań.

Korcelli P., Gawryszewski P., Potrykowska A., 1992. Przestrzenna struktura ludności Polski. Tendencje i perspektywy. Studia KPZK PAN, t. 98.

Kosiński L., 1967. Geografia ludności. PWN, Warszawa.

Leonhard-Migaczowa H., 1965. Podstawowe problemy województwa wrocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem typów struktury demograficznej. Acta Univer. Vratis., „Studia Demograficzne” nr 34, Wrocław.

Małysz J., 1966. O starzeniu się ludności rolniczej. „Życie Gospodarcze", nr 40.

Prochownikowa A., 1964. Starzenie się ludności wiejskiej a emigracja ze wsi. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Geograficzne II.

Prochownikowa A., 1972. Z badań nad procesem starzenia się ludności wsi Polski Południowej. Folia Geographica, ser. Geogr.- Oeconom., vol. V.

Prochownikowa A., 1983. Problem starzenia się ludności wsi (na przykładzie woj. krakowskiego). Folia Geographica, ser. Geogr. - Oeconom., vol. XV.

Rosset E., 1959. Proces starzenia się ludności. PWG, Warszawa.

Rosset E., 1962. Perspektywy demograficzne Polski. PWE, Warszawa.

Rosset E., 1975. Demografia Polski. PWN, Warszawa.

Sundbarg G., 1900. Sur la repartition de la population par age et sur les taux de la mortalite. Bulletin de I'Institut International de Statistique, XII.

Pobrania