Czynniki wpływające na jakość pracy nauczyciela

Autor

  • Elżbieta Buchcic Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Biologii Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii

Słowa kluczowe:

efektywność, jakość kształcenia, jakość pracy nauczyciela, osobowość nauczyciela, relacje interpersonalne, zajęcia edukacyjne

Abstrakt

Ciągła troska o poprawę jakości i skuteczności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych powoduje potrzebę analizy uwarunkowań tego procesu. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych czynników wpływających na efektywność pracy wychowawców, w szczególności próba określenia wpływu osobowości oraz stylu prowadzenia zajęć na poziom jakości kształcenia uczniów. Rozważania zawarte w przygotowanym artykule opierają się na założeniu, że na poziom efektywności pracy pedagogów mają wpływ czynniki osobowościowe, uwarunkowania środowiskowe oraz jakość relacji interpersonalnych uczeń-nauczyciel.

Bibliografia

Banach, Cz. (1995). Cechy osobowościowe nauczycieli. Nowa Szkoła, 3, 10.

Dejnaka, A. (2003). Zasoby ludzkie. Planowanie i zarządzanie. Gliwice: Wyd. Helion, 133–134.

Delors, J. (1998). Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Warszawa: Wyd. UNESCO.

Dzierzgowska, I. (2000). Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej. Warszawa: Wyd. CODN.

Dzierzgowska, I., Wlazło, S. (1996). Mierzenie jakości pracy szkoły. Radom: Program TERM.

Gaś, Z.B. (2001). Doskonalący się nauczyciel: Psychologiczna analiza rozwoju profesjonalnego nauczycieli. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 33–34.

Kościelniak, M. (2004). Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kujawiński, J. (1998). Współdziałanie partnerskie w szkole uczniów z nauczycielami i uczniów ze sobą. Poznań: Wyd. Eruditus.

Kwieciński, Z. (2000). Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Toruń: Wyd. Edytor.

Łaguna, M., Gałkowska. A. (1994). Umiejętności społeczne i ich znaczenie w pracy nauczyciela. W: A. Gała (red.), Wybrane zagadnienie z psychologii wychowawczej. Wrocław: Wydawnictwo św. Antoniego.

Pawlak, R. (2005). Dylematy polityki edukacyjnej wobec nauczycieli. Polityka Społeczna, 10.

Pines, A.M. (2000). Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: PWN.

Prucha, J. (2006). Pedeutologia. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. T. 2: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańsk: Wyd. GWP.

Pyżalski, J. (2010). Jakie działania można podejmować, by ograniczyć stres zawodowy nauczycieli? W: J. Pyżalski, D. Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Radwan, Z. (1997). Rozwój organizacyjny szkoły. Antologia 3. Warszawa–Radom: Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji.

Tucholska, S. (2003). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Lublin: Wyd. KUL.

Wawak, T. (2001). Zarządzanie a jakość pracy i życia. W: T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4. Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej.

Włodarski, Z. (1994). Pożądane cechy nauczyciela i związane z nimi interakcje. W: M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski (red.), Psychologia wychowawcza. T. 1. Warszawa: PWN.

Pobrania

Opublikowane

2014-07-01

Numer

Dział

Artykuły